Wie zijn wij?

 

Historie
Zorgcoöperatie Putte is in 2015 ontstaan uit het Burgerinitiatief ‘Zorg-om-Zorg’ dat medio 2014 in Putte is gestart. Als u meer wilt weten over burgerinitiatieven in zorg en welzijn, klik dan: Burgerinitiatieven-in-zorg-en-welzijn

Samenredzaamheid
Zorgcoöperatie Putte is een organisatie van en voor de bewoners van Putte, gericht op (onderlinge) ondersteuning en zorg. Zie ook: Akte van oprichting Zorgcooperatie Putte. Wij geven invulling aan ‘eigen regie’ en samenredzaamheid en benutten elkaars talenten en netwerken. Burgers uit Putte zetten zich in om (de behoeften in) het dorp te leren kennen, te weten wat er speelt en daarop in te spelen. Het effect van onze zorgcoöperatie moet zijn dat er een groeiende groep burgers in Putte ontstaat – jong en oud – die zich voor elkaar wil inzetten

Verbinding tussen formele en informele zorg
De zorgcoöperatie werkt vraaggericht en levert diensten die ‘aanvullend’ zijn op wat familie, vrienden en buren in eigen kring kunnen doen. We leggen daarmee de verbinding tussen informele en formele zorg. De leden zijn gezamenlijk eigenaar en hebben zeggenschap over de koers; ze nemen daarmee gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de aansturing van de wijze van dienstverlening.

Voor ouderen en zorgbehoeftigen
In eerste instantie richt de zorgcoöperatie zich op ouderen en zorgbehoeftigen, omdat uit het “Eindrapport Zorg-om-Zorg in Putte” blijkt dat daar de meeste behoefte aan is. Daar willen we het echter niet bij laten: indien daar behoefte aan is zullen we in de toekomst ook gezinnen en jongeren faciliteren. Bijvoorbeeld door het inrichten van een ‘meergeneratiehuis’.

Ontbrekende voorzieningen
De zorgcoöperatie streeft naar een goed voorzieningenniveau op het gebied van zorg en welzijn in Putte, door te proberen bestaande goede voorzieningen te behouden en omissies op te (laten) vullen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om alle benodigde voorzieningen zelf te leveren, maar om ervoor te zorgen dat bestaande dienstverleners een passend en compleet pakket aan diensten leveren. Alleen als noodzakelijke voorzieningen niet door anderen kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld omdat ze economisch niet haalbaar zijn, dan zal de zorgcoöperatie proberen ze met vrijwilligers in te vullen.

Belangenbehartiging
De activiteiten van de zorgcoöperatie bestaan op dit moment uit “het aanbieden van informatie, faciliteiten en diensten aan de leden, zodat die zo lang mogelijk in hun woonomgeving kunnen blijven wonen”. En: “het behartigen van de belangen van de inwoners van Putte bij instanties en organisaties op het gebied van zorg en welzijn”. Dat doen we door de leden te informeren over de faciliteiten en diensten die door de vele zelfstandigen, bedrijven, organisaties en instanties worden aangeboden; door leden te begeleiden bij die diensten; door ontbrekende diensten, zoals klusjes, zelf uit te voeren en ten slotte: door regulier overleg met de beslissers van de gemeente en de (zorg)aanbieders.

Het bestuur van de Zorgcoöperatie Putte bestaat uit:
Voorzitter: Erik De Laet
Secretaris: Peter Nuijten
Penningmeester: Mariol Wildeman
Leden: Ludo Hoendervangers, Birgitte Opheij

Ons adres is:
Secretariaat Zorgcoöperatie Putte
Prinses Irenelaan 6
4645HG Putte

Het lidmaatschap van de zorgcoöperatie staat open voor bewoners van Putte en kost €18 per jaar voor meerpersoonshuishoudens en €12 per jaar voor éénpersoonshuishoudens.
U kunt ook donateur worden, door een bedrag over te maken op rekening NL19 RABO 0302765522 tnv Zorgcoöperatie Putte U.A.
Heeft u nog vragen over de zorgcoöperatie? Klik Vragen over de zorgcoöperatie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.